top of page

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru S.C. INNERLOOK CONSULTING S.R.L. (denumită în continuare INNERLOOK CONSULTING sau “operatorul”), persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Panselelor nr 13, bl. 164, et. 3, ap. 7, camera 1, sector 4, cod fiscal CUI  RO 24029039, înregistrat sub nr. J40/10176/2008.

 

Ne dorim ca dumneavoastră să fiţi informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care INNERLOOK CONSULTING  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Scopul acestei Politici de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare „Politica de Securitate”) este de a stabili măsurile tehnice şi organizatorice adecvate și responsabilitățile angajaților INNERLOOK CONSULTING cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau, după caz, ale persoanelor împuternicite de INNERLOOK CONSULTING, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în secţiunea 7 din prezenta Politică de Securitate.

 

1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

1.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de INNERLOOK CONSULTING cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

1.2. Datele cu caracter personal sunt colectate de INNERLOOK CONSULTING în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

1.3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

1.4. Datele cu caracter personal nu se stochează de INNERLOOK CONSULTING pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

1.5. INNERLOOK CONSULTING a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

2. Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal

2.1. Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică de Securitate includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, sex, data şi locul naşterii, vârstă, cetăţenie, telefon/ fax, adresa de domiciliu/ reşedinţă, adresă de e-mail, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/ paşaportului, loc de muncă, profesie, formare profesională – diplome – studii, date bancare sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentaţi.

2.2. INNERLOOK CONSULTING va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în scopuri precum reclamă, marketing și publicitate, statistică, organizarea de cursuri, seminarii, alte evenimente (inclusiv delegații, conferințe și târguri), în scop educațional pentru organizarea programelor de formare profesională, pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile, încheierea de contracte ori alte acte necesare în activitatea INNERLOOK CONSULTING.

2.3. Datele personale sunt destinate utilizării de către INNERLOOK CONSULTING și sunt colectate prin persoane desemnate în acest sens. O parte din aceste date pot fi comunicate către parteneri contractuali ai INNERLOOK CONSULTING. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor de către INNERLOOK CONSULTING se vor face doar accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, este desemnată, la nivelul INNERLOOK CONSULTING, o persoană responsabilă cu respectarea dispoziţiilor Legii 190/2018.

3. Măsuri organizatorice şi tehnice

Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerinţelor păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor, INNERLOOK CONSULTING a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe anumite direcţii de acţiune: Identificarea şi autentificarea utilizatorului; Tipul de acces; Colectarea datelor; Execuţia copiilor de siguranţă; Computerele şi terminalele de acces; Fişierele de acces; Instruirea personalului; Sistemele de telecomunicații; Folosirea computerelor; Imprimarea datelor.

4. Proceduri specifice

4.1. Identificarea și autentificarea utilizatorului

Prin utilizator se înțelege orice persoană care acționează sub autoritatea INNERLOOK CONSULTING sau a persoanei împuternicite de INNERLOOK CONSULTING, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal. Pentru a dobândi acces la date cu caracter personal, utilizatorii trebuie să se identifice. În cazul prelucrărilor automatizate, identificarea se realizează prin autentificare în sistemele informatice ale INNERLOOK CONSULTING. Autentificarea se face prin introducerea datelor de autentificare unice, constând în cont de utilizator (username) și parolă. Parolele sunt șiruri de caractere, adecvate din punct de vedere al securității ca lungime şi compoziție, conform politicii de securitate IT a INNERLOOK CONSULTING. La introducerea parolelor caracterele tastate nu sunt afișate în clar pe monitor. Conform Politicii de securitate IT a INNERLOOK CONSULTING, parolele trebuie schimbate periodic. Orice utilizator care primește acces la baza de date cu caracter personal este informat că trebuie să păstreze confidențialitatea datelor de autentificare şi să răspundă în acest sens în fața operatorului. INNERLOOK CONSULTING a stabilit o procedură de administrare şi gestionare a conturilor de utilizator, prevăzută de Politica de securitate IT a INNERLOOK CONSULTING. În conformitate cu prevederile acesteia, sunt stabilite reguli clare de acordare, respectiv anulare a drepturilor și modalităților de acces la contul de utilizator. Accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal gestionate în sistem manual se face numai pe baza unei liste aprobate de conducerea INNERLOOK CONSULTING.

4.2. Tipul de acces

Utilizatorii pot accesa numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor alocate de CRSSE. Pentru aceasta sunt stabile tipurile de acces după funcționalitate (administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) şi după acţiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (scriere, citire, ștergere), precum şi procedurile privind aceste tipuri de acces. Programatorii sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal au acces la datele cu caracter personal în baza unui acord de confidențialitate strict semnat cu INNERLOOK CONSULTING, exclusiv în cazurile în care acest lucru este necesar, fiecare operatiune fiind documentată. Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea incidentelor și a problemelor apărute în utilizarea sistemelor informatice. Computerele și serverele care conțin bazele de date cu informații cu caracter personal se află în încăperi cu acces controlat. Documentele care conţin date cu caracter personal de tipul celor considerate categorii speciale de date sunt ţinute în încăperi cu acces restricționat. Operatorul a stabilit modalități stricte prin care se vor distruge datele cu caracter personal.

4.3. Colectarea datelor

INNERLOOK CONSULTING desemnează utilizatori autorizați pentru operațiile de colectare, introducere și prelucrare de date cu caracter personal într-un sistem informatic sau în sistem manual. Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizați desemnați de operator. Operatorul a luat măsuri pentru ca sistemul informațional să înregistreze cine a făcut modificarea, Informaţiile înregistrate în fişierul de acces sau în registru vor fi: codul de identificare (numele utilizatorului pentru bazele de date cu caracter personal manuale); numele fişierului accesat (fişei); numărul înregistrărilor efectuate; tipul de acces; codul operaţiei executate sau programul folosit; data accesului (an, lună, zi); timpul (ora, minutul, secunda). Pentru prelucrările automate aceste informaţii vor fi stocate într-un fişier de acces general sau în fişiere separate pentru fiecare utilizator. Operatorul este obligat să păstreze fişierele de acces cel puţin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor investigaţii. Dacă investigaţiile se prelungesc, aceste fişiere se vor păstra până la finalizarea investigațiilor și a oricăror acțiuni în legătură cu acestea. Fişierele de acces trebuie să facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana împuternicită a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea aplicării unor sancţiuni sau a sesizării organelor competente.

4.4. Sistemele de telecomunicații INNERLOOK CONSULTING, prin utilizatorii autorizați, realizează periodic controlul autentificărilor şi tipurilor de acces pentru detectarea unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte folosirea sistemelor de telecomunicații. Prin sistemele de telecomunicaţii se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare.

4.5. Instruirea personalului Utilizatorii care au acces la bazele de date cu caracter personal sunt instruiți cu privire la prevederile Legii nr. 190/2018, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal prevăzute de Ordinul nr. 52/2002, cu privire la dispoziţiile politicii de securitate IT a INNERLOOK CONSULTING, precum şi cu privire la importanța menținerii confidențialității acestora și riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal vor fi avertizați prin mesaje care vor apărea pe monitoare în timpul activităţii. Utilizatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.

4.6. Folosirea computerelor Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) INNERLOOK CONSULTING a luat următoarele măsuri: a interzis folosirea de către utilizatori a programelor software care provin din surse nesigure; utilizatorii nu au drepturi de administrator pe computere, prin urmare nu pot instala programe software fără a anunța compartimentul care asigură suportul tehnic; se utilizează software cu licență; utilizatorii au fost instruiți cu privire la Politica de securitate IT a INNERLOOK CONSULTING şi la celelalte politicile generale de operare IT, inclusiv pericolul reprezentat de virușii informatici; computerele sunt protejate cu programe antivirus; se monitorizează activitatea utilizatorului și este restricționat accesul acestuia la imprimante

4.70. Imprimarea datelor Imprimarea datelor cu caracter personal se va realiza numai de către utilizatorii desemnați și numai în scopul precizat în prezentele reguli.

5. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate Conform Legii nr. 677/2001 și Legii nr. 190/2018, beneficiaţi de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc:

5.1. Dreptul de informare

Aveţi dreptul de a obţine de la INNERLOOK CONSULTING, cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care sunteţi deja în posesia informațiilor respective: a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, daca este cazul; b) scopul in care se face prelucrarea datelor; c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

5.2. Dreptul de acces la date

Aveţi, de asemenea, dreptul de a obține de la INNERLOOK CONSULTING,  la cerere și in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de INNERLOOK CONSULTING.

5.3 Dreptul de intervenție asupra datelor Totodată, aveţi dreptul de a obține de la operator, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

5.4 Dreptul de opoziție În plus, aveţi dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc de către INNERLOOK CONSULTING.

5.5 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Un alt drept de care beneficiaţi este dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii dumneavoastră, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

5.6 Dreptul de a vă adresa justiției În acelaşi timp, aveţi dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată, transmisă prin utilizarea datelor de contact indicate la secțiunea 7 din prezenta Politică de Securitate.

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

Datele colectate sunt dezvăluite către terți numai în cazul în care INNERLOOK CONSULTING  este ținuță de o obligație legală în acest sens. Orice dezvăluire către terți în alte condiții a datelor cu caracter personal va fi făcută numai cu acordul dumneavoastră expres, exprimat în prealabil.

7. Contact

Pentru solicitări sau întrebări cu privire la prezenta Politică de Securitate, vă rugăm să vă adresați INNERLOOK CONSULTING, după cum urmează: În atenţia: InnerLook Consulting, Str. Panselelor nr 13, bl. 164, et. 3, ap. 7, camera 1, sector 4, Tel: +40 372 95 33 33,  E-mail: office@innerlook.ro

8. Dispoziții finale

Acest document se completează cu întreg setul de proceduri de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aprobat de conducerea INNERLOOK CONSULTING, inclusiv Politica de securitate IT INNERLOOK CONSULTING.

Prezenta Politică de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a fost adoptată astăzi, 15 mai 2018, în Bucureşti.

bottom of page